Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

18.046

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.315

Hình sự

3.219

Dân sự

10.791

Hôn nhân và gia đình

154

Kinh doanh thương mại

73

Hành chính

11

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

480

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính