Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo

(28/11/2018 14:45)

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

(đ/c Anh)

PHÓ CHÁNH ÁN

(đ/c Đường)

PHÓ CHÁNH ÁN

(đ/c Viên)

Thứ hai
Ngày 03/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 04/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Họp tại Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hoà

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 05/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 06/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 07/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ hai
Ngày 10/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 11/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 12/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 13/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 14/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Dự lễ hưởng hưu trí tại Trại giam A2

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ hai
Ngày 17/9/ 2018

Họp về án lệ TANDTC

Họp về án lệ TANDTC

Họp về án lệ TANDTC

Thứ ba
Ngày 18/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 19/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Họp góp ý Luật tham nhũng

Thứ năm
Ngày 20/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Dự đề án hoà giải các vụ ds, hc

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 21/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp tổ chức hđ Thừa phát lại

Thứ hai
Ngày 24/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 25/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 26/9/ 2018

Họp trực tuyến HĐND tỉnh

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 27/9/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Họp về vụ Cty Cát Trắng tại UBND tỉnh

Thứ sáu
Ngày 28/9/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ hai
Ngày 01/10/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 02/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 03/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 04/10/ 2018

Họp liên ngành

Họp liên ngành

Họp liên ngành

Thứ sáu
Ngày 05/10/ 2018

Họp tăng cường hoà giải đối thoại

Họp tổng kết PC ma tuý

Họp tăng cường hoà giải đối thoại

Thứ hai
Ngày 08/10/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 09/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 10/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 11/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 12/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Dự giới thiệu văn bản Luật mới

Thứ hai
Ngày 15/10/ 2018

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Họp Uỷ ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày 16/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 17/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 18/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 19/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 22/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 23/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 24/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 25/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 26/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 29/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 30/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Mời dự HN báo cáo đảng viên

Thứ tư
Ngày 31/10/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 01/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 02/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 05/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 06/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 07/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Họp HN 10 năm PC bạo lực gia đình

Thứ năm
Ngày 08/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 09/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 12/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 13/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 14/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 15/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 16/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Họp toạ đàm thi hành pháp luật

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 19/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 20/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 21/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 22/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Họp BC tổng kết 5 năm luật tư pháp

Mời dự thi đua khen thưởng

Thứ sáu
Ngày 23/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Mời dự HN trung ương 8

Mời dự HN trung ương 8

Thứ hai
Ngày 26/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Mời tham dự toạ đàm

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 27/11/ 2018

GM HN cuộc CM công nghiệp

GM HN cuộc CM công nghiệp

GM HN cuộc CM công nghiệp

Thứ tư
Ngày 28/11/ 2018

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

MH thống nhất số liệu thu hồi tài sản bị chiếm đoạt

Thứ năm
Ngày 29/11/ 2018

   

Thứ sáu
Ngày 30/11/ 2018

   


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 19
cdscv