Loading...
Skip to main content

Lịch tiếp công dân tháng 6 của Tòa án nhân dân TX Ninh Hòa

(30/05/2019 15:54)

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:06/2019/TB-TA Ninh Hòa, ngày 31 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 06 NĂM 2019

STT

Ngày tháng

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

01

14/6/2019

Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa

Võ Văn Hải

(Chánh án)

Nguyễn Tiến Oai

Phòng tiếp dân của Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa

02

28/6/2019

Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa

Võ Văn Hải

(Chánh án)

Nguyễn Tiến Oai

Phòng tiếp dân của Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa

CHÁNH ÁN

(đã ký)

Võ Văn Hải


Các tin khác

Lượt xem: 84
cdscv