Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA THÁNG 7/2019

(02/08/2019 08:00)

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

(đ/c Anh)

PHÓ CHÁNH ÁN

(đ/c Đường)

PHÓ CHÁNH ÁN

(đ/c Viên)

Thứ hai
Ngày 01/7/2019

Công tác tại Đà Nẵng

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Đà Nẵng

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 02/7/2019

Công tác tại Đà Nẵng

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Đà Nẵng

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 03/7/2019

Họp tại HĐND và Ban Nội Chính tỉnh Khánh Hoà

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Đà Nẵng

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 04/7/2019

Làm việc tại trụ sở

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Đà Nẵng

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 05/7/2019

Làm việc tại trụ sở

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Đà Nẵng

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 08/7/2019

Làm việc tại trụ sở

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Đà Nẵng

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 09/7/2019

Họp tại HĐND Khánh Hoà

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Đà Nẵng

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 10/7/2019

Họp tại HĐND Khánh Hoà

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Đà Nẵng

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 11/7/2019

Làm việc tại trụ sở

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Đà Nẵng

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 12/7/2019

Làm việc tại trụ sở

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Đà Nẵng

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 15/7/2019

Nghỉ phép

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Đà Nẵng

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 16/7/2019

Nghỉ phép

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Đà Nẵng

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 17/7/2019

Nghỉ phép

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Đà Nẵng

Làm việc tại trụ sở

Thứ năm
Ngày 18/7/2019

Nghỉ phép

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Đà Nẵng

Làm việc tại trụ sở

Thứ sáu
Ngày 19/7/2019

Nghỉ phép

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Đà Nẵng

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 22/7/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 23/7/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ tư
Ngày 24/7/2019

Làm việc tại trụ sở

Dự ĐH đại biểu Mặt trận TQ VN tỉnh Khánh Hoà lần thứ 10 năm 2019

Dự khai mạc diễn đàn trẻ em tỉnh Khánh Hoà lần thứ 5 năm 2019

Thứ năm
Ngày 25/7/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Dự bế mạc diễn đàn trẻ em tỉnh Khánh Hoà lần thứ 5 năm 2019

Thứ sáu
Ngày 26/7/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ hai
Ngày 29/7/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ ba
Ngày 30/7/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Dự họp sơ kết thi hành luật HNGĐ 2014

Thứ tư
Ngày 31/7/2019

Họp tại HĐND tỉnh Khánh Hoà

Họp tại Công an tỉnh Khánh Hoà

Làm việc tại trụ sở


Các tin khác

Lượt xem: 5
cdscv