Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

(12/09/2019 14:24)

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

(đ/c Anh)

PHÓ CHÁNH ÁN

(đ/c Đường)

PHÓ CHÁNH ÁN

(đ/c Viên)

Thứ Năm
Ngày 01/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Sáu
Ngày 02/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Dự hội thảo về pháp luật kinh doanh bảo hiểm & giải quyết t/chấp trong l/vực BH phi nhân thọ tại Mường Thanh Luxury

Thứ Hai
Ngày 05/8/2019

D hội thảo góp ý d/thảo đề án t/tục đổi mới, sắp xếp t/chức bộ máy của TAND tại Hà Nội

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Ba
Ngày 06/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Dự hội nghị sơ kết 5 năm t/hiện CT 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đâọ của Đảng đv c/tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Làm việc tại trụ sở

Thứ

Ngày 07/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Năm

Ngày 08/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Sáu
Ngày 09/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Hai
Ngày 12/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Ba
Ngày 13/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ
Ngày 14/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Năm
Ngày 15/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Sáu
Ngày 16/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Hai
Ngày 19/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Ba
Ngày 20/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ
Ngày 21/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Năm
Ngày 22/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Sáu
Ngày 23/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Hai
Ngày 26/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Ba
Ngày 27/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ
Ngày 28/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Năm
Ngày 29/8/2019

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở

Thứ Sáu
Ngày 30/8/2019

Họp giảm án tại trại giam A2

Làm việc tại trụ sở

Làm việc tại trụ sở


Các tin khác

Lượt xem: 9
cdscv