Loading...
Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9/2020 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH

(16/09/2020 09:34)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9/2020 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH

TÒA ÁN NHÂN DÂN

imageTHÀNH PHỐ CAM RANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

image

Cam Ranh, ngày 31 tháng 8 năm 2020

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9/2020

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH

  

STT

Ngày, tháng, năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Đại điểm tiếp công dân

1

01/9/2020

TAND TP. Cam Ranh

Lê Thành Trung Chánh án

Trần Thị Thanh Huyền

Trụ sở TAND TP. Cam Ranh (số 04 Phạm Văn Đồng, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa)

2

15/9/2020

TAND TP. Cam Ranh

Phùng Văn Thức Phó Chánh án

Dương Thị Thủy

Trụ sở TAND TP. Cam Ranh (số 04 Phạm Văn Đồng, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa)

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Khánh Hòa;

- Lưu VT.

CHÁNH ÁN

(đã ký)

Lê Thành Trung


Các tin khác

Lượt xem: 111
cdscv