Loading...
Skip to main content
Giới thiệu TAND Tỉnh Khánh Hòa

Giới thiệu TAND Tỉnh Khánh Hòa

img

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ MÁY TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

( từ ngày 12/8/1975 đến 2018)

Ngày 12 tháng 8 năm 1975 - hơn 3 tháng sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 115/VPUB thành lập hệ thống Tòa án nhân dân từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương.

Với một số cán bộ được tăng cường từ miền Bắc vào, chủ yếu là từ quân đội chuyển sang, các đơn vị Tòa án trong tỉnh vừa tiếp quản cơ sở vật chất do chế độ cũ để lại, vừa triển khai xây dựng tổ chức bộ máy, bắt tay ngay vào công việc xét xử, góp phần giữ gìn trật tự an ninh vùng mới giải phóng, ổn định và bảo đảm trật tự an toàn cho nhân dân, củng cố chính quyền cách mạng ngày càng vững mạnh.

Thực hiện nghị quyết 245-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 03 tháng 11 năm 1975, hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa được sáp nhập thành tỉnh Phú Khánh. Vì thế, hai Tòa án của hai tỉnh cũng được hợp nhất thành Tòa án nhân dân tỉnh Phú Khánh.

Đến ngày 30 tháng 6 năm 1989, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII (kỳ họp thứ năm) quyết định chia tỉnh Phú Khánh thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa được tái lập từ tháng 7 năm 1989. Lúc này Tòa án nhân dân cấp huyện có 07 đơn vị là: Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang; Tòa án nhân dân huyện Cam Ranh; Tòa án nhân dân huyện Ninh Hòa; Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh; Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh; Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh và Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn.

Ngày 7 tháng 7 năm 2000, huyện Cam Ranh được nâng lên thành thị xã Cam Ranh. Theo đó, Tòa án nhân dân huyện Cam Ranh thành Tòa án nhân dân thị xã Cam Ranh.

Ngày 11 tháng 4 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện, thị xã, xã, phường thuộc tỉnh Khánh Hòa để thành lập huyện mới Cam Lâm. Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm lúc này cũng được thành lập để đáp ứng yêu cầu công tác xét xử trên địa bàn huyện mới.

Ngày 26 tháng 10 năm 2010, Chính phủ ra quyết định thành lập thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở huyện Ninh Hòa cũ. Tòa án nhân dân huyện Ninh Hòa trở thành Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa.

Ngày 23 tháng 12 năm 2010, thị xã Cam Ranh được chính thức công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tòa án nhân dân thị xã Cam Ranh trở thành Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh.

Qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt chức năng xét xử, cùng với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong tỉnh đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về công tác xét xử, tính từ năm tái lập tỉnh 1989 đến nay, Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Khánh Hòa đã giải quyết 123.906 vụ án các loại. Tỷ lệ giải quyết án hàng năm tăng dần từ 73% năm 2000 lên 99,3% trong năm 2015. Chất lượng giải quyết án ngày càng được nâng cao, không có trường hợp nào bị xét xử oan, hay bỏ lọt tội phạm…

Song song với công tác xét xử, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Khánh Hòa còn hoàn thành tốt các công tác khác như: thi hành án hình sự; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị hoạt động theo hướng hiện đại hóa; tham gia tốt các hoạt động phong trào, xã hội từ thiện…

Với những thành tích xuất sắc trong hơn 40 năm qua, Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Khánh Hòa có:

* 05 tập thể được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba:

- Tòa án nhân dân tỉnh (2004);

- Tòa Hình sự (2007);

- Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh (2008);

- Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang (2014);

- Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa (2014).

* Giai đoạn từ năm 2010 – 2015, Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Khánh Hòa có:

- 230 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở;

- 21 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân;

- 154 cá nhân được tặng bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

- 11 lượt tập thể được tặng cờ thi đua Tòa án nhân dân;

- 06 lượt tập thể được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- 08 lượt tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ;

- 01 cá nhân được tặng danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực”;

- 07 cá nhân được tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”…

Hơn bảy mươi năm bền bỉ phấn đấu, trung thành, vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với sự lớn mạnh của đất nước, của Tòa án nhân dân Việt Nam nói chung, Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Khánh Hòa từng bước trưởng thành, phát triển mạnh mẽ cả về tổ chức đội ngũ, trình độ chính trị - pháp lý, xứng đáng là thiết chế nhân danh Nhà nước thực hiện quyền tư pháp quốc gia, bảo vệ công lý, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhà.

Phát huy truyền thống Tòa án nhân dân, bước sang một giai đoạn mới, một bước ngoặt mới của tiến trình cải cách nền tư pháp đất nước theo định hướng của Đảng, toàn thể cán bộ, công chức, lao động Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Khánh Hòa nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; luôn trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp; nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua yêu nước; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới đất nước, củng cố nền pháp chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và tiến bộ./.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

img


cdscv