Skip to main content

LỊCH TIÊP CÔNG DÂN THÁNG 6/2020 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN H. CAM LÂM

LỊCH TIÊP CÔNG DÂN THÁNG 6/2020

STT

Ngày, tháng, năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

1

05/6/2020

Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chánh án

Nguyễn Thị Bích Vi

Phòng tiếp công dân -Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

2

22/6/2020

Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chánh án

Nguyễn Thị Bích Vi

Phòng tiếp công dân-Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm


cdscv